top of page

Algemene voorwaarden

Het gebruik van en het surfen naar of op de internetsite www.polletnv.be houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene voorwaarden inzake het gebruik van deze site. Deze algemene voorwaarden kunnen door Pollet nv op ieder ogenblik gewijzigd worden. Zij worden bekendgemaakt op deze webpagina.

Pollet nv tracht naar best vermogen de toegang tot en de goede werking van haar internetsite te verzekeren. Pollet nv kiest autonoom de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot en de goede werking van haar internetsite tot stand te brengen in de beste omstandigheden. Pollet nv geeft geen garantie dat haar internetsite virus- of foutenvrij is en steeds op volle capaciteit en ononderbroken zal functioneren.

Pollet nv spant zich in om via haar internetsite volledige en actuele informatie aan te bieden. Niettemin kan Pollet nv niet garanderen dat alle informatie op haar website op elk ogenblik volledig of correct is. De informatie kan onvolledig zijn en fouten, vergissingen of omissies bevatten.

Het raadplegen en/of het gebruik van de internetsite gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Pollet nv is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het raadplegen en/of het gebruik van de site of die het gevolg is van een onderbreking of de stopzetting van de site. Pollet nv is evenmin aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarnaar een hyperlink wordt gelegd.

Deze internetsite zelf en haar inhoud (dus inclusief maar niet beperkt tot de opbouw, de software, de grafische elementen, de tekst en eender welk ander materiaal op de site) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De benamingen, logo’s, slogans en merken zijn wettelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Pollet nv of van de eventuele andere rechthebbende.

Wanneer Pollet nv persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Ieder geschil omtrent het gebruik van en/of het raadplegen van deze internetsite valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

bottom of page